ACIIRT – Conditions Générales d’Utilisation

Cette page décrit les mentions légales qui s’appliquent à tout internaute visitant ce site. En le consultant vous vous engagez sans réserve à les respecter. Les mentions légales pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, nous vous engageons à les consulter régulièrement.

Wettelijke informatie

De website https://www.aciirt.be wordt gepubliceerd door:

ACIIRT als zodanig

rue du Bosquet, 2

4550 NANDRIN

Telefoon: 0472/945.535

Bank: BE35 751 200 382 382 337.

Hoofdredacteur: Charles DECHENNE.

Het ACIIRT kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud en presentatie van de site wijzigen.

Intellectueel Eigendom

De website https://www.aciirt.be (hierna te noemen "de Site") is eigendom van en wordt beheerd door de vzw ACIIRT (hierna te noemen "ACIIRT"). De presentatie en elk van de elementen, met inbegrip van handelsmerken, logo's en domeinnamen, die op de Site verschijnen, zijn beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom en zijn eigendom van de CAIIRT of moeten worden goedgekeurd voor gebruik.

Geen enkel element, zoals de praktische fiches, foto's, illustraties en redactionele inhoud van de Site, mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, geüpload, vervormd, vervormd, verzonden of gedistribueerd, op welke wijze dan ook, onder welke vorm dan ook, onder welk medium dan ook, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ACIIRT, met uitzondering van strikt gebruik voor persdoeleinden en onder voorbehoud van eerbiediging van de intellectuele-eigendomsrechten en eventuele andere eigendomsrechten waarnaar in dit document wordt verwezen. Alleen het kopiëren voor privé-gebruik is toegestaan voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik op uw persoonlijke computer.

De CAIIRT behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

Persoonlijke informatie

De ACIIRT verplicht zich ertoe dat de e-mailadressen van haar internetgebruikers uitsluitend door de ACIIRT worden gebruikt. Dit bestand wordt niet verhuurd, verkocht of geruild.

Koekjes

Onze site maakt gebruik van cookies. Deze kleine bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, maken het mogelijk om statistieken van het publiek samen te stellen en vergemakkelijken ook de verbinding met onze gemeenschapsdiensten.

U kunt het opslaan van "cookies" voorkomen door uw browser te configureren.

Links naar andere sites

De ACIIRT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige site van derden waartoe u via de Site toegang hebt. Wij hebben geen middelen om de inhoud van deze sites van derden, die volledig onafhankelijk blijven van de CAIIRT, te controleren. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de Site en een site van een derde partij op geen enkele wijze dat het ACIIRT de inhoud van deze site en, a fortiori, het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, op welke wijze dan ook goedkeurt.

Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om elke besmetting van de Site door, met name, een of meer "virussen", "Trojaanse paarden" of andere "parasieten" te voorkomen.

Externe sites kunnen hyperlinks naar de site bevatten. Een dergelijke koppeling mag niet worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het ACIIRT. In ieder geval is de CAIIRT niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van dergelijke sites en de CAIIRT is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere materialen die op of via dergelijke sites beschikbaar zijn.

Opmerkingen en redactionele bijdragen

Alle opmerkingen van bezoekers worden beoordeeld door het team van de site, dat als enige beoordeelt of ze al dan niet aanvaardbaar zijn zonder dat er enige klacht kan worden ingediend. Aangezien de validatie van een opmerking nooit definitief is, kan een reeds gevalideerde opmerking op elk moment van de Site worden verwijderd zonder dat er een klacht kan worden ingediend.

De Site is niet bedoeld om vertrouwelijke informatie van u te ontvangen. Bijgevolg, en met uitzondering van de persoonsgegevens waarnaar hierboven wordt verwezen, zal alle informatie, in welke vorm dan ook - commentaar, vraag, suggestie, foto, concept, opmerking of andere - die u ons op de Site meedeelt, in geen geval als vertrouwelijk worden beschouwd. Bijgevolg geeft de loutere overdracht ervan door u ons het recht om het te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, te wijzigen of door te sturen met het oog op de verwerking van uw verzoek.

Elke gebruiker van de Site zal waarschijnlijk bijdragen aan de redactionele lijn door het invullen van verschillende formulieren die online beschikbaar zijn. Door deze formulieren in te vullen, kan de gebruiker.........

  • garandeert dat zij de auteur is van de voorgestelde bijdrage en dat zij de eigenaar is van het desbetreffende auteursrecht, of dat zij de uitdrukkelijke toestemming heeft van de auteur van deze bijdrage om deze te publiceren op aciirt.be en elke andere Site die door het ACIIRT wordt gepubliceerd.
  • machtigt de CAIIRT om deze bijdrage te verspreiden, te publiceren, te reproduceren op aciirt.be en elke andere Site die door de CAIIRT wordt gepubliceerd en om deze gratis te integreren in haar database.

Beperking van de aansprakelijkheid

De ACIIRT streeft ernaar om naar best vermogen de juistheid en actualisering van de op de Site gepubliceerde informatie te waarborgen, waarvan zij zich het recht voorbehoudt om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. CAIIRT kan echter niet instaan voor de volledigheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de inhoud van de op de Site aangeboden informatie en diensten.

In ieder geval kan de ACIIRT, een van haar partners of werknemers niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat u maakt van de informatie en diensten die op de Site worden aangeboden en/of uw browsen.

Bijgevolg, en met uitzondering van directe schade die het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de CAIIRT, wijst de CAIIRT elke aansprakelijkheid van de hand: - voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de op de Site beschikbare informatie; - voor elke schade die het gevolg is van frauduleuze indringing door een derde partij, met als gevolg een wijziging van de informatie of elementen die op de Site beschikbaar zijn gesteld; - en meer in het algemeen voor alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, zelfs indien de CAIIRT op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, veroorzaakt door (1) de toegang van iemand tot de Site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, (2) het gebruik van de Site, met inbegrip van een verslechtering of virus dat uw computerapparatuur of andere eigendommen zou kunnen besmetten, en/of (3) de creditering van informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks vanaf de Site wordt verstrekt.

De elementen van de Site worden "in de huidige staat" aangeboden zonder enige impliciete of expliciete garantie van welke aard dan ook.

Beschikbaarheid van de website

U erkent dat, ondanks alle middelen die door het ACIIRT worden ingezet, het internet technische bijzonderheden heeft die het voor de Site onmogelijk maken om de absolute continuïteit van de toegang tot de dienst en de reactietijden te garanderen, evenals de veiligheid bij de overdracht van gegevens.

In ieder geval erkent u dat de informatie en diensten die op de Site worden aangeboden:

  • kan worden onderbroken in geval van overmacht of buiten de macht van het ACIIRT of feiten die niet onder de verantwoordelijkheid van het ACIIRT vallen,
  • kunnen fouten van technische of menselijke aard bevatten,
  • kan leiden tot incidenteel verlies van gegevens.

De ACIIRT en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde de gehele Site of een deel daarvan tijdelijk of permanent wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen op de Site. CAIIRT is niet verantwoordelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de Site.

Bevoegdheidsbepalingen

De Site en de inhoud ervan worden beheerst door het Belgische recht, en elk geschil in verband met de Site zal worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken.

Sluit het menu